Privacyreglement

Voedselbank De Bilt / Privacyreglement

PRIVACYREGLEMENT  VOEDSELBANK DE BILT

Reglement inzake de bescherming van persoonsgegevens van betrokkenen van Voedselbank De Bilt, gebaseerd op de Wet Bescherming Persoonsgegevens  2001.

Artikel 1.  Begripsomschrijvingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • Voedselbank De Bilt: een stichting die voor haar taken met vrijwilligers werkt met als doel wekelijks voedselpakketten uit te delen.
 • Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens door de Voedselbank De Bilt.
 • Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
 • Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven, verwerkt door Voedselbank De Bilt betrekking heeft;
 • Medewerker: vrijwillige medewerker van Voedselbank De Bilt, die bevoegd is persoonsgegevens te verwerken;
 • Verantwoordelijke: Voor de verwerkingen van Voedselbank De Bilt is het bestuur van de Voedselbank De Bilt de eindverantwoordelijke;
 • Bewerker: de externe partij die persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van de verantwoordelijke, zonder aan zijn rechtstreeks gezag onderworpen te zijn;
 • Beheerder: degene die belast is met de dagelijkse leiding over de verwerking van persoonsgegevens van de Voedselbank De Bilt. Tenzij de verantwoordelijke hiertoe iemand heeft aangewezen, is het de verantwoordelijke die belast is met deze dagelijkse leiding;
 • Derde: ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker, of enig persoon, die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken.
 • Informatiedrager: middel tot het overdragen van informatie aan een informatieverwerkende machine, bijv. papier, cd-rom’s, diskettes, etc.

Artikel 2.  Reikwijdte

Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door Voedselbank De Bilt in het kader van het wekelijks verstrekken van een voedselpakket.

Artikel 3.  Doelstellingen van het verzamelen en verder verwerken van persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld met het oog op:
  de hulpverlening en dienstverlening aan cliënten met betrekking tot het verlenen van voedselhulp en doorverwijzing naar hulpverlenende instanties;
  b. het beleid en beheer van Voedselbank De Bilt;
 2. De persoonsgegevens mogen alleen verder worden verwerkt voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

Artikel 4.  Categorieën van betrokkenen

Dit reglement is van toepassing op betrokkenen waarvan gegevens door Voedselbank De Bilt worden verzameld en verder worden verwerkt, zowel langs de niet-geautomatiseerde
als de geautomatiseerde weg. Dit zijn gegevens van cliënten die verwezen zijn door maatschappelijke instanties en een beroep doen op de Voedselbank.

Artikel 5.  Te verzamelen en verder te verwerken persoonsgegevens

Binnen de Voedselbank De Bilt mogen alleen persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden, die vallen onder de volgende categorieën:

 1. Gegevens omtrent naam, voornamen, geboortedatum of leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en inkomen;
 2. gegevens voor hulpverleningstraject voor betrokkene

Artikel 6.  Informatiedragers voor de verwerking

Persoonsgegevens van betrokkenen worden verwerkt in handmatige dossiers die onder andere de volgende documenten bevatten:

 1. het aanvraagformulier
 2. schriftelijke aantekeningen
 3. een registratiesysteem dat samenhangt met het dossier
 4. voor de geautomatiseerde verwerking toegankelijke informatiedragers

Artikel 7.  Beheer van de verwerking

 1. De verantwoordelijke is verantwoordelijk voor het beheer en het goed functioneren van de verwerking van persoonsgegevens door Voedselbank De Bilt.
 2. De verantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van dit reglement en alle wettelijke verplichtingen met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens van betrokkenen.
 3. De verantwoordelijke stelt de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vast.
 4. De verantwoordelijke treft voorzieningen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de verwerkte persoonsgegevens.
 5. De verantwoordelijke treft passende voorzieningen op het gebied van de organisatie en de beveiliging tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking. Hierbij wordt aangesloten bij de beveiligingsvoorschriften Rijksdienst (VIR) en het Advies beveiliging persoonsgegevens van het College bescherming persoonsgegevens.
 6. In aangelegenheden, waarin in dit reglement niet is voorzien, beslist de verantwoordelijke.
 7. De beheerder is namens de verantwoordelijke belast met de dagelijkse leiding over de verwerking.
 8. De beheerder zorgt ervoor dat:
  1. De verwerkingen plaatsvinden met inachtneming van dit reglement, de Wet bescherming persoonsgegevens en de regelgeving die specifiek voor de taak van de verantwoordelijke van belang is;
  2. De beveiligingsmaatregelen en procedures worden nageleefd;
  3. De juistheid, volledigheid en tijdigheid van de verwerking wordt gecontroleerd.

Artikel 8.  Verkrijging van persoonsgegevens

 • De betrokkene wordt door de medewerker vooraf geïnformeerd met welk doel persoonsgegevens worden verwerkt en hoe de Voedselbank De Bilt met deze gegevens omgaat. De betrokkene kan op verzoek een exemplaar van dit reglement ontvangen;
 • Informatie over cliënten kan bij derden slechts worden ingewonnen met medewerking en toestemming van de betrokkene, en voor zover deze informatie niet wordt verkregen door de verwijzer;
 • Verwerking van gegevens die van anderen dan de betrokkene zijn verkregen, worden vastgelegd met vermelding van de bron.

Artikel  9.  Toegang tot persoonsgegevens

 • Medewerkers hebben toegang tot persoonsgegevens in het kader van de aan hen opgedragen werkzaamheden en indien zij daartoe door de verantwoordelijke zijn aangewezen.
 • Het bestuur van de Voedselbank De Bilt heeft toegang tot de persoonsgegevens voor zover dit nodig is voor de uitoefening van haar bevoegdheden op grond van de statuten van de stichting Voedselbank De Bilt en dit reglement.

Artikel 10. Verstrekken van persoonsgegevens

 • Persoonsgegevens worden aan derden alleen verstrekt voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld. Een en ander met inachtneming van artikel 3, tweede lid:
 1. De hulpverlening en dienstverlening: ten behoeve van een inhoudelijk goede hulpverlening, alsmede de technische, organisatorische en financiële afhandeling van de hulpvraag en hulpverlening;
 2. Extern beleid en wetenschappelijk onderzoek: ten behoeve van de beleidsontwikkeling van de werksoort, alsmede ten behoeve van onderzoek en statistische doeleinden.
 • De verantwoordelijke kan aan andere dan de in artikel 4 bedoelde personen slechts informatie over persoonsgegevens verstrekken onder de volgende voorwaarden:
 1. Intern: wanneer dit uit een oogpunt van goede hulpverlening en voorlichting in het kader van begeleiding, collegiale consultatie en dergelijke noodzakelijk of gewenst wordt geacht; indien persoonsgegevens voor dit doel vermenigvuldigd worden, dan dienen de kopieën of afschriften van het origineel na gebruik te worden vernietigd.
 2. Extern: Aan derden, onder wie hulpverleners met wie wordt samengewerkt, indien dit in het belang is van de betrokkene en de hulpverlening, na vooraf verkregen toestemming van de betrokkene.

Artikel 11.  Geheimhouding

 • De medewerkers, die krachtens hun functie kennis hebben van persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding ten opzichte van ieder ander, in of buiten Voedselbank De Bilt voor zover deze ingevolge hun functie geen kennis behoeven te dragen van deze gegevens.
 • Deze geheimhoudingsplicht duurt voort na de beëindiging van het werkverband tussen de vrijwilliger en Voedselbank De Bilt.
 • Deze geheimhoudingsplicht wordt neergelegd in individuele overeenkomsten tussen de verantwoordelijke en de medewerkers.

Artikel 12.  Opschoning en vernietiging

Behoudens wettelijke voorschriften die van toepassing zijn op persoonsgegevens en bewaartermijnen hiervan, wordt bij de afsluiting van de hulpverleningsrelatie met de betrokkene, in overleg met de verantwoordelijke, vastgesteld welke onderdelen van de gegevensverzameling bewaard moeten blijven. De gegevens over betrokkenen worden niet langer bewaard in een vorm, die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is in het kader van de verwezenlijking van het doel van de verwerking. Ten aanzien van de onderdelen die bewaard moeten blijven geldt een termijn van maximaal één jaar, gerekend vanaf de laatste datum van contact met betrokkene.

Artikel 13.  Recht op informatie betreffende de verwerking van persoonsgegevens

De betrokkene, dan wel diens gemachtigde, heeft het recht zich schriftelijk tot de verantwoordelijke te wenden met het verzoek hem mede te delen of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. De verantwoordelijke deelt de betrokkene schriftelijk, binnen vier weken, mee of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.

Indien gegevens van de betrokkene worden verwerkt, ontvangt de betrokkene tegelijkertijd een volledig overzicht van:

 1. De verwerking in begrijpelijke vorm;
 2. Een omschrijving van het doel of doeleinden van de verwerking;
 3. De soorten gegevens waarop de verwerking betrekking heeft;
 4. De (categorieën) ontvangers;
 5. De beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens.

Derden met bedenkingen over de informatieverstrekking krijgen de mogelijkheid hun zienswijzen kenbaar te maken, indien de mededeling gegevens bevat die hen betreffen, tenzij dit onmogelijk is of onevenredige inspanning kost. Desgevraagd doet de verantwoordelijke mededelingen omtrent de logica die ten grondslag ligt aan de geautomatiseerde verwerking van hem betreffende gegevens.

Artikel 14.  Recht op verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van gegevens

 • De betrokkene die in kennis is gesteld van hem betreffende persoonsgegevens, kan de verantwoordelijke verzoeken om verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van zijn gegevens vragen, indien hij van oordeel is dat de door Voedselbank De Bilt opgenomen gegevens:
 1. Feitelijk onjuist zijn;
 2. Voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn;
 3. In strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.
 • Een verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen.
 • De verantwoordelijke bericht de betrokkene, of diens wettelijke vertegenwoordiger, binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk of, dan wel in hoeverre, hij daaraan zal voldoen. Een weigering is met redenen omkleed.
 • Indien de verantwoordelijke van oordeel is, dat verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming op zijn plaats is, geeft hij de beheerder opdracht de noodzakelijke verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming zo spoedig mogelijk te effectueren.
 • Van een beslissing zoals is bedoeld in het voorgaande lid, stelt de verantwoordelijke derden, aan wie eerder gegevens zijn verstrekt, zo spoedig mogelijk in kennis van de verbetering, aanvulling,

Verwijdering of afscherming, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost. Dit wordt in een afzonderlijk document gemotiveerd en aan het dossier toegevoegd.

 • De verantwoordelijke doet, op verzoek van de betrokkene of diens wettelijke vertegenwoordiger, een opgave van degenen aan wie hij de mededeling omtrent de verwerking heeft gedaan.
 • Indien de gegevens zijn vastgelegd op een document of andere gegevensdrager, waarin geen wijzigingen kunnen worden aangebracht, worden de onjuistheden en de aan te brengen wijzigingen in een afzonderlijk document opgenomen, dat aan het dossier wordt toegevoegd. De verzoeker wordt hiervan in kennis gesteld.
 • Verzoeker wordt bij de beslissing van de verantwoordelijke tevens geïnformeerd over zijn rechtspositie, als bedoeld in artikel 19.

Artikel 15.  Recht op inzage dossier

 • Betrokkene kan een verzoek tot inzage in het dossier schriftelijk indienen bij de verantwoordelijke. De verantwoordelijke is verplicht om binnen 30 dagen na ontvangst van het verzoek inzage toe te staan, tenzij er sprake is van een van de uitzonderingen genoemd in artikel 18. Indien de verantwoordelijke de inzage niet toestaat dient deze beslissing schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld aan betrokkene.
 • Inzage zal altijd plaatsvinden op het bureau waar het dossier in beheer is, in aanwezigheid van de beheerder

Artikel 16.  Recht op afschrift van dossier

 • Betrokkene kan een verzoek om een afschrift schriftelijk indienen bij de verantwoordelijke. De verantwoordelijke is verplicht om binnen 30 dagen na ontvangst van het verzoek een afschrift aangetekend aan de betrokkene te versturen, tenzij er sprake is van één van de uitzonderingen genoemd in artikel 18. Indien de verantwoordelijke geen afschrift besluit te versturen, dient deze beslissing schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld aan betrokkene.
 • Het verzoek om een afschrift kan ook mondeling worden gedaan aan de beheerder of medewerker, tijdens de inzage van het dossier. De beheerder is dan verplicht een afschrift te verstrekken.
 • Voor het maken van kopieën van het dossier en/of verzending daarvan, kunnen redelijke kosten in rekening worden gebracht bij de betrokkene.

Artikel 17.  Beperking van rechten

 • De verantwoordelijke kan het recht op informatie over opgenomen gegevens en inzage in en afschrift van het dossier, zoals genoemd in artikelen 13 tot en met 17, buiten toepassing laten, voor zover dit noodzakelijk is in het belang van:
 1. De veiligheid van de staat;
 2. De voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten;
 3. De bescherming van de betrokkene;
 4. De bescherming van de rechten en vrijheden van derden.
 • Dit besluit wordt gemotiveerd en schriftelijk ter kennis gebracht van de verzoeker.

Artikel 18.  Rechtsbescherming

 1. Tegen een ontvangen afwijzing op een verzoek tot inwilliging van de bovengenoemde rechten kan de belanghebbende zich wenden tot de arrondissementsrechtbank met het schriftelijk verzoek de verantwoordelijke te bevelen alsnog een verzoek toe te wijzen.
 2. Het verzoekschrift moet worden ingediend binnen zes weken na ontvangst van het antwoord van de verantwoordelijke. Indien de verantwoordelijke niet binnen de reactietermijn heeft geantwoord, moet het verzoekschrift worden ingediend binnen zes weken na afloop van de reactietermijn.
 3. De belanghebbende kan zich ook binnen zes weken wenden tot het College Bescherming Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, met het verzoek te bemiddelen of te adviseren in zijn/haar geschil met de verantwoordelijke.
 4. Wanneer dit verzoek tot bemiddeling of advisering wordt ingediend, kan een verzoekschrift als bedoeld in lid 1 nog aanhangig worden gemaakt nadat de belanghebbende van het College Bescherming Persoonsgegevens bericht heeft ontvangen dat de behandeling van de zaak is beëindigd, doch uiterlijk zes weken na dat tijdstip.

Artikel 19. Ter inzage legging

Het reglement ligt voor een ieder ter inzage bij de verantwoordelijke coördinator en het kantoor van de voedselbank De Bilt.

Artikel 20. Inwerkingtreding reglement, citeertitel

Deze regeling treedt in werking per 14 februari 2017